Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

5. Wymagane dokumenty

Czcionka:

1.Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wymagane dokumenty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)

2.Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy dołączyć odpowiednio:
a) skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka (oryginał do wglądu),
b) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał do wglądu),
c) zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (załącznik nr 2, określa wzór oświadczenia),
d) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej (załącznik nr 3, określa wzór oświadczenia),
e) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
- zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 4 i 5, określa wzory zaświadczenia i oświadczenia),
- oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 6, określa wzór oświadczenia),
- oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 7, określa wzór oświadczenia),
- zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 8, określa wzór oświadczenia),
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 9, określa wzór oświadczenia),
- kopię umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych- w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
- kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
- kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
+ zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
+ informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
- kopię dokumentów określających datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
- kopię dokumentów określających wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
- kopię dokumentów określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
f) odpis zupełny lub skróconego aktów zgonu rodziców lub odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się,
g) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r., Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz.589 i 769),  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu).
i) kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu),
j) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
k) kopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
l) kopię orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
ł) kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
m) kopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
n) inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa  do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

3. Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy)

a) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

b) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego.

Krok po kroku:

1) Pobierz i wypełnij wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka żywego.
2)Dołącz potrzebne dokumenty: stwierdzające wysokość dochodu rodziny; akt urodzenia dziecka; orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka; zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
3)Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Urzędu może wymagać takiego dokumentu.
4)Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Natomiast w sytuacji szczególnie skomplikowanej – postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych:

Świadczenia rodzinne są wypłacane

- 15 dnia miesiąca nazwiska zaczynające się od liter od A do J

- 16 dnia miesiąca nazwiska zaczynające się od liter od K do P

- 17 dnia miesiąca nazwiska zaczynające się od liter od R do Ż

Jeśli 15,16 lub 17 wypadają w dzień wolny od pracy wypłaty świadczeń są przesuwane na wcześniejszy dzień roboczy.


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie jest realizatorem proektu finasowanego z EFS pt. " Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino"