Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

Zespół interdyscyplinarny

Czcionka:

Zespół Interdyscyplinarny

Od 6 maja 2011r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie działa Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz dziecka i rodziny w środowisku.


Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem istnienia Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

 Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,

 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.

 • rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub inne używki,

 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.

 • rodziny, w których rodzice lub opiekunowie są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,

 • rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,

 • rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,

 • rodziny, w których rodzice lub rodzic jest osobą nieletnią.


W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

Podczas spotkań Zespołu planowane są działania:

 1. Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych.

 2. Podział ról i działań.

 3. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.

 4. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu.

 Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,

 • prośbę dziecka,

 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,

 • informacje uzyskane z placówek oświatowych,

 • informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych).

 1. Jeśli zgłoszenie nie było anonimowe, osoba zgłaszająca omawia sytuację podopiecznego/rodziny i przedstawia swoje oczekiwania w stosunku do zaproszonych specjalistów.

 2. Następuje wymiana informacji o rodzinie i określenie wstępnej wielospecjalistycznej diagnozy, która w zależności od sytuacji może być opracowana w ramach jednego lub kilku spotkań. W diagnozie zwraca się szczególną uwagę na zasoby rodziny i środowiska lokalnego, ważne dla przezwyciężenia dostrzeżonych trudności, problemów i barier.

 3. Ustalenie długofalowych planów pracy socjalnej przez określenie kierunków pracy odnoszącej się do istniejących problemów, trudności oraz przewidzianych ram czasowych ich rozwiązania.

 4. Podział ról i działań dla poszczególnych członków Zespołu.

 5. Wyznaczenie terminu następnego spotkania. Z każdego spotkania Zespołu sporządzane są protokoły. Dokument taki zawiera istotne ustalenia dotyczące wieloaspektowej diagnozy i planu pracy oraz podziału zadań i czynności do wykonania przez członków Zespołu, ponadto termin następnego spotkania.

 

Zgłoszenie wniosku (załącznik nr 1) do Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie może być również anonimowe.


 

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie

78-230 Karlino, ul. Traugutta 6

tel/fax 94 311 72 42 – prac. socjalni

e-mail; mgops@karlino.home.pl

Załącznik nr 1

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

- KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY -

 

INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA……………………………….............…………………………………………

DATA ZGŁOSZENIA……………………………………………...........………………………………………..

RODZAJ PROBLEMU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

OPIS SYTUACJI ( FAKTY I OKOLICZNOŚCI )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ I UDZIELONEJ POMOCY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................…

POSIADANE DOKUMENTY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................………

PROPONOWANY SKŁAD ZESPOŁU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................………………

WSTĘPNY PLAN DZIAŁANIA I OCZEKIWANIA POD ADRESEM POWOŁANEGO ZESPOŁU

…………………………………………………………………………………………………………………………


Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Magda Karczewska

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego : Marta Strzałkowska


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie jest realizatorem proektu finasowanego z EFS pt. " Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino"